Church of Saint Rita
281 Bradley Ave, Staten Island, NY 10314, United States
Organisation