பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 23 NOV 1951
இறப்பு 12 JUN 2019
திரு இராஜரட்ணம் நடராஜசுந்தரம்
Old student of Hartley College, Point Pedro and former employee of Ceylon Tobacco Corporation.
வயது 67
இராஜரட்ணம் நடராஜசுந்தரம் 1951 - 2019 புலோலி கிழக்கு இலங்கை
Write Tribute