பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 09 FEB 1941
இறப்பு 10 JUL 2019
திருமதி செல்லையா மண்டலேஸ்வரி
வயது 78
செல்லையா மண்டலேஸ்வரி 1941 - 2019 வதிரி இலங்கை
Write Tribute