Born 04 MAY 1942
Rest 26 MAR 2020
Mr Paramu Yogarajah
Age 77
Paramu Yogarajah 1942 - 2020 Poonagari Thampiray Sri Lanka
Tribute
R.I.P
Paramu Yogarajah
1942 - 2020
Write Tribute

Tributes