Born 14 JUL 1962
Rest 06 MAR 2019
Late Rasiah Rasanathan
Age 56
Rasiah Rasanathan 1962 - 2019 Velanai East Sri Lanka