Born 06 FEB 1939
Rest 20 SEP 2019
Late Kandaiya Nageswari
Age 80
Kandaiya Nageswari 1939 - 2019 Anaikottai Sri Lanka