Born 21 JUN 1940
Died 14 JAN 2021
Mr Thambaiya Somasuntharam
Age 80
Thambaiya Somasuntharam 1940 - 2021 Koppai North Sri Lanka