Born 15 APR 1939
Rest 27 JAN 2020
Sivapakkiyam Kailanathan 1939 - 2020 Kokkuvil West Sri Lanka