Born 27 MAR 1930
Died 25 MAR 2019
Mr Kasipillai Ponnaiah
Age 88
Kasipillai Ponnaiah 1930 - 2019 Varani Sri Lanka