Born 23 NOV 1940
Rest 24 MAR 2019
Mr Kanthaiya Selvarasa
Age 78
Kanthaiya Selvarasa 1940 - 2019 Velanai East Sri Lanka
Write Tribute