Born 04 AUG 1937
Died 02 DEC 2018
Mrs Kunanayaki Nagalingam
Kunanayaki Nagalingam 1937 - 2018 Neduntivu Sri Lanka

Tribute

Kailayanathan 03 DEC 2018 Sri Lanka

என்றும் எங்களோடு அன்போடும், வாஞ்சையோடும் பழகிய அன்புச் சகோதரிக்கு எங்கள் இறுதி அஞ்சலியைக் காணிக்கையாக்குகின்றோம்.