Born 25 JAN 1958
Rest 09 DEC 2019
Mr Kandasamy Vyravan
Age 61
Kandasamy Vyravan 1958 - 2019 Karanavai north Sri Lanka