Born 27 SEP 1953
Rest 23 NOV 2019
Mr Lourdes Francis Jeyathas Selvanathan
Age 66
Lourdes Francis Jeyathas Selvanathan 1953 - 2019 Mathagal Sri Lanka