பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 27 MAY 1942
இறப்பு 02 MAR 2019
திரு தம்பிப்பிள்ளை சிறீஸ்கந்தராஜா
Solicitor, England and Wales
வயது 76
தம்பிப்பிள்ளை சிறீஸ்கந்தராஜா 1942 - 2019 வராத்துப்பளை இலங்கை