Born 27 NOV 1947
Rest 18 JUL 2019
Mr Nagalingam Rasaiah
Age 71
Nagalingam Rasaiah 1947 - 2019 Vatharawattai Sri Lanka