பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 06 MAR 1961
இறப்பு 09 JAN 2019
திரு சத்தியகுமார் குமாரசிங்கம் (Steve Kumar) யாழ்- பரியோவான் கல்லூரி மாணவர்
சத்தியகுமார் குமாரசிங்கம் 1961 - 2019 நவக்கிரி இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Shan Balasubramaniam 12 JAN 2019 Canada

This is Shan (Rajan) From Toronto. Very Sad to hear your passing away. Pray, your sole rest in peace.
Deepest sympathies to Rose and Family. I still remember the days back in 1987 ,when I was in Los angels.