Born 06 JAN 1953
Rest 22 FEB 2021
Mr Kunarathinam Sabanathan
Age 68
Kunarathinam Sabanathan 1953 - 2021 Vaddukottai Sri Lanka