Born 20 NOV 1950
Rest 26 JAN 2021
Mr Vishwalingam Sabarathinam
Age 70
Vishwalingam Sabarathinam 1950 - 2021 Analaitivu 4th Ward Sri Lanka