Born 14 DEC 1935
Rest 13 SEP 2020
Mrs Sivasambu Sivapaakiyam
Age 84
Sivasambu Sivapaakiyam 1935 - 2020 Velanai 3rd Ward Sri Lanka