Born 24 JUN 1947
Rest 05 NOV 2019
Mr Ponnaiya Mylvaganam
Age 72
Ponnaiya Mylvaganam 1947 - 2019 Velanai 5th Ward Sri Lanka