பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 MAR 1955
இறப்பு 13 MAY 2019
திருமதி லக்ஸ்மிகாந்தா ஜீவகன் (காந்தா/ லக்‌ஷி)
முன்னாள் ஆசிரியர் யாழ்ப்பாணக் கல்லூரி
வயது 64
லக்ஸ்மிகாந்தா ஜீவகன் 1955 - 2019 வட்டுக்கோட்டை இலங்கை
Write Tribute