பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 23 JAN 1960
இறப்பு 01 JAN 2019
கலாநிதி குமாரசுவாமி ஆனந்தமோகன் (டொக்டர் மோகன்)
நிதி ஆலோசகர்
வயது 58
குமாரசுவாமி ஆனந்தமோகன் 1960 - 2019 கரவெட்டி இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

K Perinpanathan 11 JAN 2019 United Kingdom

Our Deepest Condolences!
We are still in shock to believe that he is longer with us. It is heartbreaking.
May the comfort of God help you through this extremely difficult time
May he rest in peace!
Kana Perinpanathan