Born 05 AUG 1961
Died 06 AUG 2019
Mr Somasuntharam Kugan
Age 58
Somasuntharam Kugan 1961 - 2019 Kokkuvil Sri Lanka