Born 06 MAY 1939
Rest 12 MAY 2019
Mrs Ponnampalam Umarani (றாணி)
Age 80
Ponnampalam Umarani 1939 - 2019 Ariyalai Sri Lanka