பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 29 AUG 1947
இறப்பு 06 DEC 2018
திரு கந்தசாமி கந்தையா
கந்தசாமி கந்தையா 1947 - 2018 யாழ்ப்பாணம் இலங்கை