Born 07 NOV 1964
Rest 05 FEB 2021
Mrs Yuvanayaki Manokar
Age 56
Yuvanayaki Manokar 1964 - 2021 Ariyalai Sri Lanka