Born 25 FEB 1930
Rest 07 SEP 2019
Mrs Sivapakkiyam Sabapathipillai
Age 89
Sivapakkiyam Sabapathipillai 1930 - 2019 Urumpiray Sri Lanka