Born 09 JUL 1934
Died 18 FEB 2021
Mrs Annapackiyam Gopalu
Age 86
Annapackiyam Gopalu 1934 - 2021 Vathiri Sri Lanka