Born 09 NOV 1955
Rest 22 FEB 2021
Mr Navaratnasamy Ponniah (ஐயர்)
Age 65
Navaratnasamy Ponniah 1955 - 2021 Karanavay South Sri Lanka
Write Tribute