Born 15 AUG 1947
Died 14 MAR 2019
Mr Rasiah Balakrishnan (பாலு)
Age 71
Rasiah Balakrishnan 1947 - 2019 Thellipalai Sri Lanka