Born 15 AUG 1947
Rest 14 MAR 2019
Late Rasiah Balakrishnan (பாலு)
Age 71
Rasiah Balakrishnan 1947 - 2019 Thellipalai Sri Lanka