Born 16 APR 1964
Rest 16 FEB 2021
Mr Sivasithamparam Sridar
பழைய மாணவர்- Vavuniya Tamil Madya Maha Vidyalayam, University of Jaffna– Bio Science 1987/88, University of Hertfordshire- Chemistry, Stability Analyst - DDD Ltd London UK & விஞ்ஞான ஆசிரியர்
Age 56
Sivasithamparam Sridar 1964 - 2021 Nelukkulam Sri Lanka
Birth & Lived Places
Education
No Education Details Found
Work Place Information
No Work Places Found
Tags Topic
No Tags / Topics Found