Born 27 JAN 1935
Died 06 JUL 2020
Late Vallipuram Mahesvaran (சின்ராஸ்)
Age 85
Vallipuram Mahesvaran 1935 - 2020 Chavakachcheri Sri Lanka