பிரசுரிப்பு Contact Publisher
அன்னை மடியில் 11 APR 1987
இறைவன் அடியில் 30 NOV 2018
திரு அனுஷான் நந்தகுமார் (Olivier)
வயது 31
அனுஷான் நந்தகுமார் 1987 - 2018 பரிஸ், பிரான்ஸ் பிரான்ஸ்

கண்ணீர் அஞ்சலி

Babu (Varatharaj) 11 JAN 2019 Canada

My deepest sympathies go out to you and your family. May God give you the peace that you seek.
Polikandy Babu and Family. (Canada)