Born 15 NOV 1962
Died 04 SEP 2019
Late Tharmalingam Yogarajah (தீபன்)
Age 56
Tharmalingam Yogarajah 1962 - 2019 Paranthan Sri Lanka