பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 25 NOV 1970
இறப்பு 06 FEB 2019
திருமதி பிரபாகரன் தவனேஸ்வரி (சுமதி)
வயது 48
பிரபாகரன் தவனேஸ்வரி 1970 - 2019 மன்னார் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Subbu Lakshmi and Family 06 FEB 2019 Canada

Our heartfelt condolences to you and your family. We are deeply saddened by the demise of Sumathy. She was a great person and we pray to God that she should rest in peace. Praying God to give you and your family strength at this hard situation.