Born 01 SEP 1958
Rest 04 SEP 2019
Mr Rajadurai Kailayathurai (கைலாஸ்)
Age 61
Rajadurai Kailayathurai 1958 - 2019 Jaffna Sri Lanka