பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 13 APR 1945
இறப்பு 06 MAR 2019
திருமதி மேரி நற்குணம் பாலசுப்பிரமணியம்
வயது 73
மேரி நற்குணம் பாலசுப்பிரமணியம் 1945 - 2019 சுண்டுக்குழி இலங்கை