Born 08 JAN 1942
Rest 21 NOV 2019
Mr Kandiah Selvagunachandran (செல்லர் மாஸ்டர்)
தெல்லிப்பழை மகாஜனாக்கல்லூரி பழையமாணவர் மற்றும் முன்னாள் ஆசிரியர், விடுதி மற்றும் ஒழுங்குப் பொறுப்பாளர், யாழ் சென்ஜோன்ஸ் கல்லூரி, யாழ் மத்திய கல்லூரி- முன்னாள் ஆசிரியர்
Age 77
Kandiah Selvagunachandran 1942 - 2019 Malaysia Malaysia
Write Tribute