Born 12 AUG 1952
Died 07 SEP 2019
Mrs Shyamala Rathanarajah
Age 67
Shyamala Rathanarajah 1952 - 2019 Colombo Sri Lanka