Born 13 APR 1943
Died 28 OCT 2019
Mr Srinadar Vellaiyah
Age 76
Srinadar Vellaiyah 1943 - 2019 Horana Sri Lanka