Born 25 JUL 1929
Died 08 SEP 2019
Mrs Saraswathi Thiruvenkatam
Age 90
Saraswathi Thiruvenkatam 1929 - 2019 Malaysia Malaysia