Born 01 JAN 1935
Died 23 MAR 2020
Mr Navaretnam Sarvananthan
Age 85
Navaretnam Sarvananthan 1935 - 2020 Kayts Sri Lanka