பிரசுரிப்பு Contact Publisher
அமரர் சொரூபன் சுருதியன் பிறப்பு : 13 MAR 2005 - இறப்பு : 13 MAY 2009 (வயது 4)
பிறந்த இடம் விசுவமடு
வாழ்ந்த இடம் விசுவமடு
சொரூபன் சுருதியன் 2005 - 2009 விசுவமடு இலங்கை
Write Tribute