Born 10 AUG 1948
Rest 03 NOV 2019
Mr Sanmugam Santhalingam
Age 71
Sanmugam Santhalingam 1948 - 2019 Koddadi Sri Lanka
Write Tribute