Born 10 AUG 1941
Died 10 AUG 2019
Mr Ambalam Sanmugasuntharam
Age 78
Ambalam Sanmugasuntharam 1941 - 2019 Alaveddi Sri Lanka