Born 16 SEP 1925
Rest 09 MAY 2019
Late Navaratnam Shanmugam
Age 93
Navaratnam Shanmugam 1925 - 2019 Urumpiray Sri Lanka