பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 04 NOV 1936
மறைவு 06 DEC 2018
திரு முருகேசு அரிஅரதாசன் முன்னாள் இ.போ.ச சாரதி
முருகேசு அரிஅரதாசன் 1936 - 2018 தொல்புரம் இலங்கை