Born 05 FEB 2003
Rest 02 OCT 2019
Master Sajeev Ravikumar
Age 16
Sajeev Ravikumar 2003 - 2019 London - United Kingdom United Kingdom
Tribute
Rest in Peace
Birth
05
FEB
2003
Death
02
OCT
2019
Sajeev Ravikumar
விண்ணிலே நீ பறந்தாலும்
மண்ணிலே நீ மறைந்தாலும்
எங்கள் கண்ணிலே என்றும் இருப்பாய்
அன்பு செல்வமே !!

என்றென்றும் உம் நினைவலைகள்
அழியாது எம்முடனே வாழும்!!!
Write Tribute