பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 16 NOV 1947
இறப்பு 05 DEC 2018
திரு நமசிவாயம் ஶ்ரீகாந்தா (திருக்கேதீஸ்வரன், கிளியன்) முன்னாள் பங்குதாரர் - ஶ்ரீ வாணி நகைமாளிகை
நமசிவாயம் ஶ்ரீகாந்தா 1947 - 2018 மண்கும்பான் இலங்கை