Born 10 SEP 1946
Died 08 JAN 2019
Mr Ponniah Ganesh (பாலா)
Ponniah Ganesh 1946 - 2019 Sanguveli Sri Lanka
  • 10 SEP 1946 - 08 JAN 2019 (72 Age)
  • Born Lived : Sanguveli
Write Tribute